H Ευρωπαϊκή Ατζέντα για τον Τουρισμό του αύριο

H Ευρωπαϊκή Ένωση, υποστηρίζει, συντονίζει και συμπληρώνει τις δράσεις των κρατών μελών της στον τομέα του τουρισμού. Σε αυτό το πλαίσιο, η στρατηγική προσέγγιση για τον τουρισμό σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη τα οικονομικά, περιβαλλοντικά, πολιτιστικά και κοινωνικά θέματα, προωθεί την ανταγωνιστικότητα του τουριστικού τομέα ως μοχλό για βιώσιμη ανάπτυξη, θέσεις εργασίας και κοινωνική συνοχή στην ΕΕ. Τονίζει επίσης τη σημασία της προώθησης ενός βιώσιμου, καινοτόμου και ανθεκτικού τουριστικού μοντέλου, λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι κορυφαίος προορισμός τόσο για τους διεθνείς επισκέπτες όσο και για τους κατοίκους της·

Πριν από την πανδημία COVID-19, ο τουρισμός της ΕΕ αντιπροσώπευε το 12,9 % της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας της ΕΕ και το 15,8 % της απασχόλησης. Με την πανδημία, τα έσοδα ορισμένων υποτομέων μειώθηκαν έως και 80% και περίπου 11 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην ΕΕ επηρεάστηκαν/χάθηκαν.

Στον τουρισμό, το 99 % των επιχειρήσεων είναι μικρού και μεσαίου μεγέθους.

Ατενίζοντας το μέλλον, ο τουρισμός συνεχίζει να αντιμετωπίζει πρωτόγνωρες συνθήκες που έχουν επηρεάσει τα παραδοσιακά επιχειρηματικά του μοντέλα. Αναδύεται συνέχεια η ανάγκη να υπάρξει περισσότερη διαφάνεια στις σχέσεις στο διαδίκτυο ανάμεσα στις  πλατφόρμες και στους δημόσιους φορείς, ώστε να διατίθενται αξιόπιστα δεδομένα σχετικά με τη βραχυπρόθεσμη διαμονή, ενώ η ΕΕ εργάζεται για ένα κοινό ρυθμιστικό πλαίσιο για τις βραχυπρόθεσμες ενοικιάσεις καταλυμάτων.

Η ψηφιακή και πράσινη μετάβαση είναι μονόδρομος, όπως και η συνεργασία δημόσιων και ιδιωτικών παραγόντων σε εθνικά, περιφερειακά και τοπικά επίπεδα. Η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των τουριστικών υπηρεσιών (διατροφή/απόβλητα, απόδοση νερού/ενέργειας και ρύπανση) αναγκαία συνθήκη ανάπτυξης.

Η Επιτροπή, τα κράτη μέλη και οι ενδιαφερόμενοι φορείς του τουρισμού καλούνται να κεφαλαιοποιήσουν την προθυμία μεγάλου μέρους των Ευρωπαίων, να αλλάξουν τις ταξιδιωτικές τους συνήθειες και να υιοθετήσουν ένα μοντέλο υπευθυνότητας και βιωσιμότητας.

Πολλές επιχειρήσεις έχουν ήδη αποδείξει ότι μπορούν να προσαρμοστούν και να καινοτομήσουν με σεβασμό στις υπηρεσίες και τα προϊόντα τους, τους πόρους και τις αγορές-στόχους σε αυτές τις ιδιαίτερες συνθήκες που διανύουμε.

Η επιχειρηματική ευελιξία αποτελεί το σημαντικότερο εργαλείο για ένα πιο ανθεκτικό και βιώσιμο τουριστικό οικοσύστημα. 

Με αυτό το σκεπτικό, είναι σημαντικό να αναπτυχθεί ανάλογα ο εγχώριος, ο διασυνοριακός και ο ενδοκοινοτικός τουρισμός, ενώ ενθαρρύνονται οι δραστηριότητες ευαισθητοποίησης σε θέματα πράσινου και ψηφιακού μετασχηματισμού, καθώς και δράσεις ανάδειξης και προστασίας του τοπικού πολιτισμού, συμπεριλαμβανομένης της υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς.

Το μέλλον είναι ήδη εδώ και πρέπει να δουλέψουμε όλοι μας προς την ίδια κατεύθυνση.

Κείμενο Τζένη Φραγκούλη